EMI (Angel) Records - S-3AEX-348 (1970) ●迷你小姐 【原自歐西歌曲''Mini-Midi-Maxi Girl''】>Kai Ewens.Sejr Volmer-Sorensen曲>狄薏詞 ●酒裏的月光 【原自歐西歌曲''Which Way You're Goin' Billy''】>Terry Jacks曲>齊格飛詞 ●歸途>姚敏曲>胡超詞 ●女巫的眼睛>冼華曲>狄薏詞 ●好預兆>姚敏曲>易文詞 ●咕咕露妮 【原自歐西歌曲''Koo-Koo-Looney''】>Martin Martin曲>曉音詞 ●我的天使 【原自歐西歌曲''Mr. Boo-Bam Man''】>Jackie Rae曲>齊格飛詞 ●水鄉戀歌>葛士培曲>齊格飛詞 ●滿臉春風>冼華曲>連衡詞 ●我不能不想>姚敏曲>方忭詞 ●甜姐兒>冼華曲>連衡詞 ●夢裏玫瑰>狄薏詞
Loading...